برای دیدن مدل بقیه ی روز ها به ادمه مطلب مراجعه کنید


12+ساعت
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/casia/f00_rh850.png
24+

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/casia/f00_rh850.png
36+ساعت

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/casia/f00_rh850.png
48+ساعت

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/casia/f00_rh850.png

60+ساعت

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/casia/f00_rh850.png

72+ساعت

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/casia/f00_rh850.png

84+ساعت

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/casia/f00_rh850.png

96+ساعت

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/casia/f00_rh850.png

108+ساعت

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/casia/f00_rh850.png